مقاومت فن بخاری مگان 1600 

کد قطعه: 
B1010030211

 مشخصات: 

 مناسب برای: ۱۶۰۰
 ساخت کشور: چین
 محصول شرکت: نیکوپخش