مقاومت فن بخاری مگان 2000 

کد قطعه: 
42006211

 مشخصات: 

 مناسب برای: ۲۰۰۰
 ساخت کشور: چین
 محصول شرکت: نیکوپخش