راهنما رو گلگیر راست مگان 

کد قطعه: 
E1010030061

مشخصات:

مناسب برای: مگان ۱۶۰۰، ۲۰۰۰
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: نیکوپخش