منبع رزناتور مگان 

کد قطعه: 
8200231858

--* مشخصات:
 مناسب برای: مگان
 ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: رنو فرانسه